Τι είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και πώς επηρεάζουν το λογαριασμό του ρεύματος;

Αν ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος σας φαίνεται παραφουσκωμένος, αυτό δε σημαίνει ότι ήσασταν απρόσεκτοι με την κατανάλωσή σας. Ένα μεγάλο κομμάτι του λογαριασμού σας αφορά σε χρεώσεις που δεν έχουν κάνουν με το κόστος της ενέργειας που έχετε καταναλώσει, αλλά σε χρεώσεις που εφαρμόζουν ενιαία κι ανελαστικά όλοι οι προμηθευτές: τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Οι τελευταίες είναι χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος. Ελέγχονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και αποτελούν μια συνιστώσα του λογαριασμού κατανάλωσης που αυξάνει κατά πολύ το κόστος των νοικοκυριών και επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, τις δαπάνες λειτουργίας, τη συντήρηση και ανάπτυξη της διανομής ρεύματος, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).

Ειδικότερα, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αφορούν:

  • Στη χρήση του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς. Καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του ελληνικού συστήματός μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρει την ενέργεια από τα εργοστάσια παραγωγής στους κατά τόπους υποσταθμούς. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (εξαρτάται από την ισχύ της παροχής) και σε μεταβλητή που σχετίζεται με το ύψος της κατανάλωσης.
  •  Στη χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής. Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσης και χαμηλής τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση που σχετίζεται με την ισχύ της παροχής και σε μεταβλητή που εξαρτάται από την κατανάλωση.
  • Στις Λοιπές Χρεώσεις. Πρόκειται για χρεώσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Χρεώσεις που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος.
  • Στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Ως Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας έχουν χαρακτηριστεί, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1040/07κσι ΦΕΚ Β’ 1614/10), οι υπηρεσίες: α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία καταναλωτών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας, β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, γ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό “Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο” (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης και δ) η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Τ.Υ.Α.) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, όπως εκκλησιαστικά-φιλανθρωπικά ιδρύματα, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας κ.ά.
  • Στο Eιδικό Tέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕTΜΕΑΡ), το οποίο αφορά στη συνεισφορά για τη μείωση των εκπομπών αερίων.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και καθορίζονται βάσει των νομοθετικών διατάξεων και αποφάσεων της Πολιτείας και όχι από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι πάροχοι υποχρεώνονται βάσει νομοθεσίας να περιλαμβάνουν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος που εκδίδουν και αποστέλλουν στους καταναλωτές και στη συνέχεια να τις αποδίδουν στο κράτος.