Sample Page

Αρχική   /  /Ενεργοποιεί μια από τις πρώτες στην Ελλάδα άδεια ΦοΣΕ ΑΠΕ η “EUNICE TRADING AE” του Ομίλου “ΕUNICE ENERGY GROUP” (EEG)

19 Απριλίου Απριλίου, 2020

Πράσινη Ενέργεια

Ενεργοποιεί μια από τις πρώτες στην Ελλάδα άδεια ΦοΣΕ ΑΠΕ η “EUNICE TRADING AE” του Ομίλου “ΕUNICE ENERGY GROUP” (EEG)

Στην πρώτη γραμμή αναδιοργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της προώθησης των ΑΠΕ, μέσω του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Ανακοινώνεται ότι η EUNICE TRADING AE”, μέλος του Ομίλου ΕUNICE ENERGY GROUP (EEG) ενεργοποιεί σε κανονική λειτουργία μια από τις πρώτες στην Ελλάδα άδεια Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ, την οποία έλαβε ως “EUNICE TRADING ΦοΣΕ” από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατόπιν τεχνικής και οικονομικής επάρκειας.

Ο Όμιλος “ΕUNICE ENERGY GROUP” (EEG), στον οποίο ανήκει η “EUNICE TRADING AE”, είναι ο πρώτος και μοναδικός Ελληνικός Όμιλος, που παράγει και διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προέρχεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές. Είναι ο μοναδικός πάροχος 100% πράσινης ενέργειας από τα ιδιόκτητα αιολικά και ηλιακά πάρκα και υβριδικά έργα, που έχει δημιουργήσει σε όλη την Ελλάδα, ακολουθώντας εικοσαετή επιτυχημένη επενδυτική πορεία, με ίδια κεφάλαια, στην ανάπτυξη υποδομών και καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών, παραγωγής, αποθήκευσης και αυτοδιαχείρισης ενέργειας από ΑΠΕ, επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις διεθνούς αναγνώρισης.

Η “EUNICE TRADING AE” εκπροσωπεί ήδη με επιτυχία σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων έργων άνω των 20MW στην χονδρεμπορική αγορά, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με αξιόλογες εταιρείες του εσωτερικού και εξωτερικού, με εξαιρετική εμπειρία στα προβλεπτικά μοντέλα παραγωγής μονάδων ΑΠΕ. Παράλληλα διαθέτοντας υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό έχει αναπτύξει τα κατάλληλα καινοτόμα προγράμματα διαχείρισης ενέργειας για την υλοποίηση και εκκαθάριση των συναλλαγών των συνεργαζόμενων μονάδων παραγωγής. 

 Μετά την αδειοδότηση της “EUNICE TRADING ΦοΣΕ” και την άμεση ενεργοποίηση της στην χονδρεμπορική αγορά η «EUNICE TRADING AE»:

 • Συμμετέχει στη λειτουργία του νεοσύστατου Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας ΑΕ (ΕΧΕ ΑΕ) και στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της αγοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ανταγωνιστικούς όρους, ενόψει της πλήρους λειτουργίας του Target Model, (μοντέλο στόχος για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας), το οποίο σύμφωνα με τη νομοθεσία μεταφέρει την ευθύνη της εξισορρόπησης της αγοράς στους παραγωγούς ΑΠΕ, ενώ η εμπορική διαχείριση των μονάδων ΑΠΕ ανατίθεται στους ΦοΣΕ.
 • Διασφαλίζει προστασία από τη μεταβλητότητα της παραγωγής των ΑΠΕ και μεγαλύτερα έσοδα στους παραγωγούς ΑΠΕ.
 • Συμβάλλει ώστε να προκύπτουν οφέλη στους καταναλωτές πράσινης ενέργειας, με ευνοϊκότερες χρεώσεις, που θα προκύψουν από τη ρυθμισμένη αγορά και τις αποδόσεις της.
 • Ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων έργων ΑΠΕ, στην κατεύθυνση της ενεργειακής μετάβασης, προς όφελος της οικονομίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
 • Ακολουθεί το σταθερό όραμα του Ομίλου “ΕUNICE ENERGY GROUP” (EEG), για αειφόρο ανάπτυξη με 100% καθαρή ενέργεια, στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, προς μια Δημοκρατία της Ενέργειας.
 • Ενθαρρύνει τη Συμμαχία, τη Συμμετοχή, και τη Συνέργεια, μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών της Αγοράς και της Κοινωνίας και του Ομίλου “ΕUNICE ENERGY GROUP” (EEG), ώστε όλοι μαζί να κερδίζουν.
 • Προωθεί τη μετάβαση από τον consumer, δηλαδή τον απλό καταναλωτή ενέργειας, και τον prosumer, δηλαδή τον καταναλωτή που παράγει ενέργεια π.χ. βάζοντας φωτοβολταϊκά στη στέγη, στον NetProsumer, ο οποίος παράγει, καταναλώνει, αποθηκεύει, γίνεται μέρος του δικτύου και εμπορεύεται μόνος του την περίσσεια της ενέργειάς του, ώστε από την ενέργεια που παράγεται από τους φυσικούς πόρους, τον άπλετο ελληνικό αέρα και ήλιο, όλοι να κερδίζουν και να είναι προσιτή και διαθέσιμη σε όλους.

Συμμετέχοντας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, η “EUNICE TRADING ΦοΣΕ”, με την πλήρη λειτουργία του Target Model θα είναι σε θέση να προσφέρει και άλλα προϊόντα διασφάλισης των ταμειακών ροών των έργων παραγωγών ΑΠΕ, (με τη σύναψη διμερών συμβολαίων, μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ, προμηθευτών και ΦοΣΕ), απαραίτητα για τον περιορισμό της μεταβλητότητας των μελλοντικών ταμειακών ροών, αναγκαία συνθήκη για τη χρηματοδότηση της κατασκευής έργων ΑΠΕ.

Σύμφωνα με το Νόμο 4014/2016 οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Συμβάσεις Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Σ.Ε.Δ.Π. έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) με τους οποίους συνάπτουν Σύμβαση Εκπροσώπησης και τους οποίους δηλώνουν στο Λειτουργό της Αγοράς και στο Διαχειριστή του Συστήματος μέσω Δήλωσης Εκπροσώπησης.

Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και άλλοι παραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ έχουν την δυνατότητα ή την υποχρέωση της συμμετοχής είτε απευθείας, είτε μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης πχ. μικρά φωτοβολταϊκά έργα άνω των 400kW που συνδέθηκαν στο δίκτυο μετά τον Ιούλιο του 2019.

Με την αποδοχή της Δήλωσης Εκπροσώπησης, μεταβιβάζονται στους ΦοΣΕ τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σχετικά με τη Συμμετοχή, την Εκκαθάριση, την Τιμολόγηση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών τους, τα οποία καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, καθώς και στους οικείους Κώδικες και Εγχειρίδια που τίθενται σε εφαρμογή με τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Έναντι συγκεκριμένης αμοιβής μεταφέρεται στον ΦοΣΕ το κόστος και ο κίνδυνος αποκλίσεων και εξισορρόπησης τόσο κατά το μεταβατικό όσο και στο κανονικό στάδιο της λειτουργίας του TargetModel.

O παραγωγός με αυτό τον τρόπο απαλλάσσεται του ρίσκου της πρόβλεψης παραγωγής και των σημαντικών ποινών που επιβάλλονται και μπορεί να προγραμματίσει με ασφάλεια τις μελλοντικές του ταμειακές ροές.

Η “EUNICE TRADING AE”: δραστηριοποιείται με την καθιερωμένη εμπορική ονομασία “WE ENERGY”, που είναι η πρώτη επιλογή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που επιθυμούν να καταναλώνουν καθαρή, πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Φορτίζει με καθαρή ενέργεια το εγχώριο και πανευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτροκίνησης της κοινοπραξίας “Blink Charging Europe”, στο πλαίσιο της συνεργασίας  της “WE ENERGY”,  εταιρίας παραγωγής ενέργειας του ελληνικού ενεργειακού Ομίλου “ΕUNICE ENERGY GROUP (EEG)” και της κορυφαίας εταιρίας των ΗΠΑ “Blink Charging Co” στον τομέα της διάθεσης προϊόντων και  υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης. Είναι η εταιρία που ανέδειξε ο ΔΑΠΕΕΠ πρωταθλητή πάροχο καθαρής ενέργειας το 2018, συνεχίζοντας για το 2019 την αντίστοιχη επίδοση της, στο απόλυτο ποσοστό του 100% συμμετοχής καθαρής ενέργειας στο ενεργειακό της μίγμα, μακράν υψηλότερη από κάθε άλλο προμηθευτή στην Ελλάδα.

19 Απριλίου Απριλίου, 2020

Πράσινη Ενέργεια

Φθηνή, καθαρή ενέργεια για καταναλωτές με περιβαλλοντική συνείδηση

Αρχική   /  /Φθηνή, καθαρή ενέργεια για καταναλωτές με περιβαλλοντική συνείδηση

27 Ιανουαρίου Ιανουαρίου, 2020

Πράσινη Ενέργεια

Φθηνή, καθαρή ενέργεια για καταναλωτές με περιβαλλοντική συνείδηση

Το προφίλ του μέσου καταναλωτή σήμερα έχει ελάχιστα κοινά με το αντίστοιχο πριν από 25 χρόνια. Σε αυτό έχουν συμβάλει πολλοί παράγοντες που σχετίζονται αφενός με την εξέλιξη της ζωής και την πρόοδο των κοινωνιών και αφετέρου με αλλαγές στους διάφορους τομείς της οικονομίας.

Αν αυτή η μεταβολή στο προφίλ των καταναλωτών αποτελεί πραγματικότητα για όλους τους βιομηχανικούς τομείς, ισχύει πολύ περισσότερο για τον τομέα της ενέργειας, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής.

Οι συμβατικές μορφές ενέργειας, τα ορυκτά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο, ο λιγνίτης και το φυσικό αέριο, αποτελούν τη βασική πηγή εκπομπών αερίων ρύπων που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και συντελούν τα μέγιστα στην κλιματική αλλαγή και τις δραματικές της επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν ενεργειακές λύσεις με όσο το δυνατό μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των καταναλωτών και η στροφή τους σε «πράσινα» προϊόντα και υπηρεσίες δεν είναι κάτι καινούργιο.

Στον κλάδο ενέργειας, αυτή η τάση μεταφράστηκε σε μια γενικευμένη στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και την παραγωγή «καθαρού» ηλεκτρικού ρεύματος.

Περιβαλλοντική συνείδηση και χαμηλά κόστη

Παλαιότερα, παρατηρούνταν το φαινόμενο το ενδιαφέρον για τις ΑΠΕ να φθίνει με τον καιρό, μια τάση που ισχύει γενικά για όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα (όπως οι περιβαλλοντικά υπεύθυνες γεωργικές πρακτικές), ειδικά όταν αυτά σκοντάφτουν στις πραγματικότητες της οικονομίας και του κόστους αυτής.

Πλέον, όμως, ακόμα κι αυτό το «εμπόδιο» για την εξάπλωση των ΑΠΕ έχει ξεπεραστεί προσθέτοντας ένα ακόμα κίνητρο για όσους θέλουν να επιλέγουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με περιβαλλοντική συνείδηση.

Χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας, το κόστος παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως ο ήλιος και ο άνεμος, έχει υποχωρήσει τόσο πολύ, ώστε να είναι όχι απλά ευθέως ανταγωνιστικό αλλά και αρκετά χαμηλότερο από το αντίστοιχο για τις συμβατικές και υπερβολικά ρυπογόνες μορφές ενέργειας.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος, άλλωστε, που η Ελλάδα έχει εντάξει στην ενεργειακή της στρατηγική το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ενέργειας.

Ως εκ τούτου, με το καθαρό ρεύμα που παράγεται από ΑΠΕ να είναι πιο φθηνό από ποτέ, οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας που δεν έρχονται σε αντίθεση ούτε με την περιβαλλοντική τους συνείδηση ούτε με την οικονομική τους πραγματικότητα.

Η κατάρριψη ενός μύθου

Η WE ENERGY είναι o μοναδικός πάροχος στην Ελλάδα που τροφοδοτεί τους πελάτες της με 100% «καθαρή ενέργεια» παρέχοντας τα αντίστοιχα επίσημα κρατικά κι εταιρικά πιστοποιητικά.

Αυτό επιτυγχάνεται με την υποστήριξη του ελληνικού Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG), ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσα από ιδιόκτητα αιολικά και ηλιακά πάρκα.

Ταυτόχρονα, η WE ENERGY έρχεται να καταρρίψει το μύθο, ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν υψηλό κόστος προσφέροντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά να εξοικονομήσουν εκατοντάδες ευρώ από τον ετήσιο προϋπολογισμό τους.

Ειδικότερα, η WE ENERGY παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες σημαντικά φθηνότερα σε σχέση με το βασικό πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, ενώ ανταμείβει με σημαντική έκπτωση έως και 15% τους πελάτες που εξοφλούν το λογαριασμό τους εμπρόθεσμα.

Επιπλέον, τα ανταγωνιστικά αυτά της τιμολόγια είναι και πραγματικά: το μεγάλο εύρος της ρήτρας από την διακύμανση χονδρεμπορικής αγοράς ορίων που παρέχει η WE ENERGY στα συμβόλαιά της, επί της ουσίας διασφαλίζει τους πελάτες της ότι η τιμή με την οποία χρεώνονται το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουν, θα παραμένει σταθερή και δε θα μεταβάλλονται μονομερώς κι αιφνιδιαστικά προς τα πάνω ως συνέπεια αυξήσεων στην τιμή χονδρικής.

Πλέον, η περιβαλλοντική συνείδηση και η εξοικονόμηση χρημάτων γίνονται έννοιες ταυτόσημες!

27 Ιανουαρίου Ιανουαρίου, 2020

Πράσινη Ενέργεια

WE ENERGY: ΕΜΕΙΣ φορτίζουμε τη Γέφυρα με καθαρή, πράσινη ενέργεια.

Αρχική   /  /WE ENERGY: ΕΜΕΙΣ φορτίζουμε τη Γέφυρα με καθαρή, πράσινη ενέργεια.

15 Ιανουαρίου Ιανουαρίου, 2020

Πράσινη Ενέργεια

WE ENERGY: ΕΜΕΙΣ φορτίζουμε τη Γέφυρα με καθαρή, πράσινη ενέργεια.

Με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής να γίνονται ολοένα και πιο αισθητές τα τελευταία χρόνια, οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις για να μηδενίσουν το αποτύπωμά τους σε εκπομπές αερίων ρύπων αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Η WE ENEREGY αποτελεί αρωγό αυτής της προσπάθειας με εντυπωσιακά αποτελέσματα:

Η συνεργασία της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., που συντηρεί κι ελέγχει το έργο στο Ρίο- Αντίρριο, με τη WE ENERGY διασφαλίζει ότι η πρώτη καλύπτει όλες τις ανάγκες της σε ενέργεια με ηλεκτρικό ρεύμα που προέρχεται 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μηδενικών εκπομπών, διοξειδίου του άνθρακα, όπως ο ήλιος και ο άνεμος. Με αυτόν τον τρόπο, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. μηδενίζει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, ως προς την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, από την οποία παγκοσμίως παράγονται τα δυο τρίτα των εκπομπών αερίων ρύπων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην κλιματική αλλαγή.

Η WE ENERGY είναι θυγατρική του ελληνικού ενεργειακού Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG), ο οποίος παράγει ενέργεια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από Ανανεώσιμες Πηγές. Η καθαρή και πράσινη αυτή ενέργεια παράγεται μέσα από ιδιόκτητα αιολικά και ηλιακά πάρκα του Ομίλου EEG σε όλη τη χώρα.

Όντας η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που προμηθεύει τους πελάτες της πιστοποιημένα με 100% πράσινη ενέργεια, μέσω του μητρικού Ομίλου EEG, η WE ENERGY αποτελεί αυτή τη στιγμή την αιχμή του δόρατος για το μηδενισμό του ενεργειακού αποτυπώματος των ελληνικών επιχειρήσεων.

Πράσινη φόρτιση και ηλεκτροκίνηση

Παράλληλα, η WE ENERGY τροφοδοτεί με καθαρό ρεύμα  τους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν εγκατασταθεί στους χώρους στάθμευσης στις δύο πλευρές των διοδίων της Γέφυρας. Αυτό συνεπάγεται «πράσινη» φόρτιση τόσο για τα διερχόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κάνουν στάση για ανατροφοδότηση, όσο και για τα ηλεκτρικά οχήματα του στόλου της Γέφυρας. Μέχρι στιγμής, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. διαθέτει ένα ηλεκτρικό όχημα, έχοντας ως στόχο να μετατρέψει σταδιακά ολόκληρο το στόλο της σε ηλεκτροκίνητο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση των φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους χώρους στάθμευσης εκατέρωθεν της Γέφυρας έγινε σε συνεργασία με την Blink Charging Hellas. Η τελευταία αποτελεί μέλος της κοινοπραξίας του Ομίλου EEG και της Blink Charging Co., της κορυφαίας εταιρείας των ΗΠΑ στον τομέα της διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., η εταιρεία στα πλαίσια των πράσινων ενεργειών και δραστηριοτήτων της βραβεύτηκε για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μηδενικών εκπομπών CO2 για την κάλυψη όλων των αναγκών λειτουργίας της Γέφυρας «Χαρίλαος Τρικούπης». Η σημαντική αυτή διάκριση, η οποία αντανακλά την περιβαλλοντική ευαισθησία και οικολογική συνείδηση της Γέφυρας, κατέστη δυνατή χάρη στο καθαρό, πράσινο ρεύμα με το οποίο τροφοδοτείται το εμβληματικό αυτό έργο από τη WE ENERGY.

15 Ιανουαρίου Ιανουαρίου, 2020

Πράσινη Ενέργεια

WE ENERGY: Αειφόρος ανάπτυξη με 100% «πράσινη» ενέργεια!

Αρχική   /  /WE ENERGY: Αειφόρος ανάπτυξη με 100% «πράσινη» ενέργεια!

26 Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2019

Πράσινη Ενέργεια

WE ENERGY: Αειφόρος ανάπτυξη με 100% «πράσινη» ενέργεια!

Η αλλαγή παρόχου και μεταφορά στη WE ENERGY συνιστά το διαβατήριο σε ένα όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη που τροφοδοτείται 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην οποία ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να παράγει, να αποθηκεύει και να εμπορεύεται ηλεκτρικό ρεύμα.

«Στόχος μας στη WE ENERGY είναι εδραιωθούμε στη συνείδηση του κόσμου ως η εταιρεία που προμηθεύει αποκλειστικά και μόνο καθαρή-πράσινη ενέργεια», επισημαίνει ο Χρήστος Ρήγας, Chief Operations Officer, στη WE ENERGY. Ένα πρώτο, ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή έγινε με την εντυπωσιακή επίδοση που πέτυχε η WE ENERGY το 2018 στη σύνθεση του ενεργειακού της μείγματος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 84,97% της ηλεκτρικής ενέργειας που διέθεσε η WE ENERGY στους πελάτες της προήλθε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το υπόλοιπο 15,03% θα μπορούσε να διατεθεί από τη WE ENERGY ως πράσινη ενέργεια, αν απαιτούνταν από τους πελάτες της. Για το 2019, η αντίστοιχη επίδοση αναμένεται να αγγίξει το απόλυτο ποσοστό του 100%, μακράν υψηλότερη από κάθε άλλο προμηθευτή στην Ελλάδα.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτήν τη διάκριση παίζει η υποστήριξη του μητρικού Ομίλου, EUNICE ENERGY GROUP (EEG), ο οποίος είναι ο πρώτος & μοναδικός Ελληνικός Όμιλος που παράγει και διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από Ανανεώσιμες Πηγές, μέσα από ιδιόκτητα αιολικά και ηλιακά πάρκα σε όλη την Ελλάδα.

«Το όνομα της EUNICE ENERGY GROUP είναι  συνυφασμένο με την πρωτοπορία στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», υπογραμμίζει ο Παναγιώτης Ζωγράφος, Διευθύνων Σύμβουλος της WE ENERGY κι εξηγεί: «Ενθαρρύνουμε τη Συμμαχία, τη Συμμετοχή, και τη Συνέργεια μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών της Κοινωνίας και του Ομίλου μας. Η βιωσιμότητα και οι στόχοι μας δε βασίζονται στα αθροίσματα  πωλήσεων των επί μέρους δραστηριοτήτων μας, αλλά στο άθροισμα της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών που λειτουργούν συνεργάζονται, συμμετέχουν και επιδιώκουν τη συνέργεια και τη σύγκλιση συμφερόντων. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη του αναπτυξιακού οράματος του Ομίλου που συνταξιδεύει με τα συμφέροντα των  συνεργατών, των μετόχων και των άλλων ενδιαφερομένων μερών».

Ο Όμιλος EEG διαθέτει υποδομές και καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, ενώ πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να εξυπηρετήσει το όραμα για αειφόρο ανάπτυξη με 100% «πράσινη» ενέργεια και να ηγηθεί των εξελίξεων προς μια Δημοκρατία της Ενέργειας.

Με άλλα λόγια, να ηγηθεί της μετάβασης από τον consumer, δηλαδή τον απλό καταναλωτή ενέργειας, και τον prosumer, δηλαδή τον καταναλωτή που παράγει ενέργεια π.χ. βάζοντας φωτοβολταϊκά στη στέγη, στον NetProsumer,  ο οποίος παράγει, καταναλώνει, αποθηκεύει, γίνεται μέλος του δικτύου και εμπορεύεται μόνος του την περίσσεια της ενέργειάς του.

«Σε μια εποχή όπου η ενέργεια αποτελεί ένα από τα βασικότερα αγαθά, οι άνθρωποι της EUNICE οραματίζονται ένα μέλλον με βιώσιμη ανάπτυξη προσιτή και διαθέσιμη σε όλους», τονίζει ο Γιάννης Τούντας, Supply Division Coordinator του Ομίλου EEG.

Με αιχμή του δόρατος τη WE ENERGY, ο Όμιλος EEG παρέχει σε κάθε Έλληνα όλα τα απαραίτητα εργαλεία, από το να γίνει απλός χρήστης αποκλειστικά πράσινης ενέργειας μέχρι συμμέτοχος σε φωτοβολταϊκό πάρκο ή κάτοχος μικρής ανεμογεννήτριας, ώστε να καταστεί ενεργός και συνειδητός NetProsumer.

Όπως τονίζει ο Χρήστος Ζωγράφος, Cost Analysis Manager στη WE ENERGY, «Στόχος μας είναι να πρωταγωνιστήσουμε στον κλάδο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντας στους πελάτες μας τη δυνατότητα να καταναλώνουν 100% πράσινη ενέργεια

26 Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2019

Πράσινη Ενέργεια

Το Λεξικό της Πράσινης Ενέργειας

Αρχική   /  /Το Λεξικό της Πράσινης Ενέργειας

21 Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2019

Πράσινη Ενέργεια

Το Λεξικό της Πράσινης Ενέργειας

Η πράσινη ενέργεια καθίσταται προτεραιότητα ολοένα και περισσότερων καταναλωτών, ιδιωτών κι επιχειρήσεων, αντανακλώντας τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη στη συνείδηση του κόσμου για την τροφοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης με χαμηλού κόστους και φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια.

Όντας η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που προμηθεύει τους πελάτες της με 100% πράσινη ενέργεια, μέσω του μητρικού Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG), η WE ENERGY έχει ως όραμα να συνεργαστεί με όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές για την προώθηση και την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους καταναλωτές στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση και τελικά στην ενεργοποίησή του κόσμου γύρω από την παραγωγή και κατανάλωση Πράσινης Ενέργειας:

Τι είναι η πράσινη ενέργεια;

«Πράσινη» χαρακτηρίζεται η ενέργεια εκείνη που παράγεται από Ανανεώσιμες, μη ορυκτές πηγές, οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η κλιματική αλλαγή γίνεται ολοένα και πιο έντονη τα τελευταία χρόνια και οι αρνητικές της συνέπειες πιο αισθητές. Δημιουργείται λοιπόν η ανάγκη να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον και την προστασία του, την ανάπτυξη και την πρόοδο, να στραφούμε προς τις νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη χαμηλού κόστους παραγωγή εναλλακτικών, πράσινων μορφών ενέργειας με σεβασμό το μέτρο και την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Τι είναι η Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θεωρούνται η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα βιοαέρια, όπως ορίζει η ΟΔΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ. Ονομάζονται ανανεώσιμες ή «ήπιες» μορφές ενέργειας καθώς για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια εξόρυξη, άντληση ή καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση φυσικών πόρων που υπάρχουν ελεύθεροι στο περιβάλλον. Επιπλέον, είναι  «φιλικές» στο περιβάλλον καθώς δεν εκλύουν διοξείδιο του άνθρακα, τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα  ή υδρογονάνθρακες, όπως οι συμβατικές πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται ευρέως.

 Τι είναι η Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ);

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (σύμφωνα με τον Ν 2773/1999) είναι η Ηλεκτρική Ενέργεια η προερχόμενη από:

 • Την εκμετάλλευση Αιολικής ή Ηλιακής Ενέργειας ή βιομάζας ή Βιοαερίου.
 • Την εκμετάλλευση Γεωθερμικής Ενέργειας, εφόσον το δικαίωμα εκμετάλλευσης του σχετικού Γεωθερμικού Δυναμικού έχει παραχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 • Την εκμετάλλευση της Ενέργειας από την Θάλασσα.
 • Την εκμετάλλευση Υδάτινου Δυναμικού με Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς μέχρι 10MW.
 • Συνδυασμό των ανωτέρω.
 • Τη Συμπαραγωγή, με χρήση των Πηγών Ενέργειας, των (1) και (2) και συνδυασμό τους.

Ποιες είναι οι Μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

Μη Ανανεώσιμες Πηγές θεωρούνται οι παρακάτω:

 • Γαιάνθρακες
 • Πετρέλαιο
 • Φυσικό Αέριο
 • Πυρηνικά

Σήμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που χρησιμοποιούμε προέρχεται από τις συμβατικές πηγές ενέργειας που είναι το πετρέλαιο η βενζίνη και ο άνθρακας. Θεωρούνται μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αργά η γρήγορα θα εξαντληθούν καθώς δεν αναπληρώνονται ή αναπληρώνονται πολύ αργά για τα ανθρώπινα μέτρα.

Η παραγωγή και χρήση της ενέργειας που προέρχεται από αυτές τις πηγές δημιουργούν μια σειρά από περιβαλλοντικά προβλήματα με αιχμή τους το γνωστό «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Επίσης, αν αναλογιστούμε ότι η ανθρωπότητα καταναλώνει ημερησίως τόση ποσότητα ορυκτών καυσίμων όση μπορεί η φύση να δημιουργήσει σε χίλια περίπου χρόνια, αντιλαμβανόμαστε πλέον την έννοια της ανανεωσιμότητας.

Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αυτές που χρησιμοποιούνται κυρίως τα τελευταία χρόνια και που έχουν οδηγήσει σε ενεργειακές κρίσεις, αλλά και στη δημιουργία σειράς προβλημάτων, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Ποια είναι τα Πλεονεκτήματα της Πράσινης Ενέργειας;

Τα κύρια πλεονεκτήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είναι τα εξής:

 • Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικούς ενεργειακούς πόρους.
 • Απαντούν στο ενεργειακό πρόβλημα για τη σταθεροποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των υπόλοιπων αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, υποκαθιστώντας τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από συμβατικές πηγές, οδηγούν σε ελάττωση εκπομπών από άλλους ρυπαντές π.χ. οξείδια θείου και αζώτου που προκαλούν την όξινη βροχή.
 • Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο.
 • Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας έτσι τα συστήματα υποδομής και μειώνοντας τις απώλειες από τη μεταφορά ενέργειας.
 • Προσφέρουν τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των ενεργειακών αναγκών των χρηστών (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερμότητα χαμηλών θερμοκρασιών, αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή).
 • Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος, που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων.
 • Οι επενδύσεις των ΑΠΕ δημιουργούν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.
 • Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωογόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και πόλο για την τοπική ανάπτυξη, με την προώθηση ανάλογων επενδύσεων (π.χ. καλλιέργειες θερμοκηπίου με τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας).

Τι είναι οι Πράσινες Επενδύσεις;

Υπάρχουν οι επενδύσεις που θεωρούνται «πράσινες», και αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες που είναι αποκλειστικά προσανατολισμένες στην προστασία του περιβάλλοντος.

Πράσινες μπορεί να θεωρηθούν επίσης οι επενδύσεις σε εταιρείες που έχουν υιοθετήσει περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές στην παραγωγική τους διαδικασία ή εμπλέκονται μερικώς με πράσινα έργα – ακόμη και εταιρείες που δίνουν πίσω ένα μέρος των κερδών τους σε δράσεις που αντισταθμίζουν το αρνητικό αποτύπωμά τους στο περιβάλλον.

21 Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2019

Πράσινη Ενέργεια

EUNICE ENERGY GROUP: Ο Πρώτος Όμιλος ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ «Πράσινης» Ενέργειας

Αρχική   /  /EUNICE ENERGY GROUP: Ο Πρώτος Όμιλος ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ «Πράσινης» Ενέργειας

16 Οκτωβρίου Οκτωβρίου, 2019

Πράσινη Ενέργεια

EUNICE ENERGY GROUP: Ο Πρώτος Όμιλος ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ «Πράσινης» Ενέργειας

Ο Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG) είναι ο πρώτος Ελληνικός Όμιλος που παράγει και διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από Ανανεώσιμες Πηγές, μέσα από ιδιόκτητα αιολικά και ηλιακά πάρκα σε όλη την Ελλάδα.

Αναπτύσσει τεχνολογία, τεχνογνωσία και καινοτομία στην ενέργεια, όπως την κατασκευή της πρώτης made in Greece ανεμογεννήτριας EW16 θέτις, τον βραβευμένο υβριδικό σταθμό παραγωγής ενέργειας στην Τήλο, το έξυπνο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης  S4S, τα Smart Home Devices κλπ., ενώ παράλληλα υλοποιεί ιδιωτικές επενδύσεις κι εκπροσωπεί την Ελλάδα στην παγκόσμια πρωτοπορία της Καθαρής Ενέργειας.

Καθαρή ενέργεια για όλους

Μέσα από την θυγατρική εταιρεία παροχής ενέργειας, WE ENERGY, ο Όμιλος EEG προσφέρει στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Ελλάδας ρεύμα που παράγεται 100% από Ανανεώσιμες Πηγές, όπως ο ήλιος και ο άνεμος.  Με μια σειρά συμπληρωματικών έργων κι επεκτάσεων που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, η συνολική ισχύς αυξήθηκε  στα 87,3MW ενώ  σταδιακά αναμένεται να ξεπεράσει τα 782MW μέσα στην επόμενη πενταετία!

Με την  υποστήριξη του Ομίλου EEG, η WE ENERGY έρχεται να καταρρίψει το μύθο, ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν υψηλό κόστος παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες τουλάχιστον 20% φθηνότερα σε σχέση με το βασικό πάροχο.

Επιπλέον, χορηγεί δωρεάν σε όλους τους επιχειρηματικούς της πελάτες το «Πράσινο Σήμα», με το οποίο πιστοποιείται ότι κάνουν χρήση ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Τεχνολογία Αιχμής και Καινοτόμες Λύσεις

Ο Όμιλος EEG πρωτοπορεί στην παραγωγή καινοτομίας σε όλο το φάσμα της αγοράς ενέργειας:

 • Διαθέτει το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής ανεμογεννητριών στην Ελλάδα, στη Μάνδρα Αττικής. Εκεί, κατασκευάζονται η πρωτοποριακή ανεμογεννήτρια EW16 θέτις, ισχύος 50 κιλοβάτ, η οποία ενσωματώνει σύγχρονη τεχνολογία με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα και διάρκεια ζωής με την ελάχιστη συντήρηση και με δυνατότητα προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες του σημείου εγκατάστασης
 • Καινοτομεί στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ενέργειας, όπως ο βραβευμένος για την πρωτοπορία του, υβριδικός σταθμός στην Τήλο (S4S Tilos), ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να τροφοδοτεί με καθαρή ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο, νησιά της Δωδεκανήσου
 • Aναπτύσσει μεγάλης κλίμακας αιολικά και ηλιακά πάρκα, στα πρότυπα των κορυφαίων διεθνών παραγωγών ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος EEG, υλοποιεί το Aigaio Project, μια διεθνούς κλίμακας ενεργειακή επένδυση, η οποία έχει τεράστια σημασία για την Ελλάδα σε πολλά επίπεδα. Το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση δικτύου ανεμογεννητριών συνολικής δυναμικότητας 582MW, σε δεκάδες ακατοίκητες νησίδες των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων
 • Αναπτύσσει και κατασκευάζει τους έξυπνους μετρητές νέας γενιάς (Smart Home Devices), οι οποίοι εξασφαλίζουν αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση του περισσεύματος και της ζήτησης της ενέργειας σε ένα σύστημα ανταλλακτικής αγοράς με βάση τεχνολογίες Blockchain

Στηρίζει και συμμετέχει ενεργά σε διάφορες Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους

Φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Ο Όμιλος EEG επενδύει στο μέλλον της αυτοκίνησης, που είναι η ηλεκτροκίνηση. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η στρατηγική συνεργασία του με τον αμερικανικό κολοσσό Blink Charging Co., για την υλοποίηση ενός εκτεταμένου δικτύου φόρτισης μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που θα τροφοδοτείται με 100% «πράσινο» ρεύμα που πιστοποιημένα παράγει ο Όμιλος EEG.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία με την Blink Charging Co. , η οποία έχει τη μορφή κοινοπραξίας με το όνομα Blink Charging Europe, αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τον Όμιλο EEG ως “Partner of Choice” για διεθνή funds και εταιρείες.

Δημοκρατία της Ενέργειας

Στόχος του Ομίλου EEG είναι να παρέχει σταθερή πρόσβαση στην αιχμή των παγκόσμιων εξελίξεων του χώρου της ενέργειας και να συμβάλει στη μετάβαση προς μια «Δημοκρατία της Ενέργειας». Με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη Smart Grids αλλά και ολοκληρωμένων λύσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, εξελίσσει και καθιερώνει καινοτομίες που διαμορφώνουν την αγορά και αλλάζουν τα δεδομένα στην Ελλάδα. Μια τέτοια καινοτομία είναι και το S4S (Storage for Sustainability, Smart Grid, Solutions, Security), το σύστημα έξυπνης διαχείρισης ενέργειας που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Τήλο. Το S4S μπορεί να συνδυάσει διαφορετικές Πηγές Ενέργειας, με αποθήκευση. Επιπλέον, εφαρμόζει μετεωρολογικά, τεχνικά, δεδομένα φόρτισης, αποθήκευσης και λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να εξασφαλίσει αδιάλειπτη τροφοδοσία, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Η μελλοντική ανάπτυξη του S4S επικεντρώνεται στην πλήρη ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και του συστήματος έξυπνης διαχείρισης αυτής, με στόχο την εξυπηρέτηση των NetProsumers, (αυτών δηλαδή που θα παράγουν, θα καταναλώνουν, θα αποθηκεύουν ενέργεια, θα αποτελούν μέρος του δικτύου και θα μπορούν να εμπορεύονται μόνοι τους την περίσσεια ενέργεια τους) και  των μελών των Ενεργειακών Κοινοτήτων ως εφαρμογή Smart Grids.

Ο Όμιλος EEG προσφέρει όλα απαραίτητα εργαλεία, ώστε κάθε Έλληνας να γίνει ενεργός και συνειδητός ΝetProsumer. Να γίνει κάτοχος μιας μικρής ανεμογεννήτριας, κάτοχος ή συμμέτοχος σε ένα φωτοβολταϊκό, παραγωγός και χρήστης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Το όραμα, οι συνεργασίες, οι καινοτομίες και οι επενδύσεις του Ομίλου EEG ανοίγουν το δρόμο και φέρνουν στο σήμερα την επόμενη ημέρα της «Δημοκρατίας της Ενέργειας»!

16 Οκτωβρίου Οκτωβρίου, 2019

Πράσινη Ενέργεια

We Energy: Το πιο «πράσινο» ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα!

Αρχική   /  /We Energy: Το πιο «πράσινο» ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα!

9 Οκτωβρίου Οκτωβρίου, 2019

Πράσινη Ενέργεια

We Energy: Το πιο «πράσινο» ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα!

Εξαιρετικά υψηλή επίδοση, που την κατατάσσει στην κορυφή της ελληνικής ενεργειακής αγοράς,  όσον αφορά στη σύνθεση του ενεργειακού της μείγματος πέτυχε το 2018 η WE ENERGY, μέλος του ενεργειακού Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG),  πιστοποιώντας με τον πλέον επίσημο τρόπο την πρωτοκαθεδρία της, ως προμηθευτής «πράσινης» ενέργειας και επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά την ποιοτική και περιβαλλοντική της ταυτότητα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έκθεσης για το ενεργειακό μείγμα του 2018, που δημοσιοποιήθηκε από τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης,  το 81,3% της ηλεκτρικής ενέργειας που διέθεσε η WE ENERGY στους πελάτες της προήλθε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το υπόλοιπο 18,7% θα μπορούσε να διατεθεί από τη WE ENERGY ως πράσινη ενέργεια, αν απαιτούνταν από τους πελάτες.

Την πρωτιά στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της σε ηλεκτρική ενέργεια κατέκτησε η WE ENERGY (EUNICE TRADING) το 2018, καθώς το 81.3% της διατεθείσας ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από Αιολικούς και Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς του Ομίλου EEG, έναντι 12,38 % που είναι η συμμετοχή των αιολικών πάρκων στο συνολικό μείγμα παραγωγής της χώρας και περίπου 31,7%, που είναι η συμμετοχή όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα αποτελέσματα αυτά ανακοινώνονται κάθε χρόνο για όλες τις εταιρείες προμήθειας ρεύματος, καθώς επίσης και για το εθνικό ενεργειακό μείγμα ξεχωριστά.

Εγγυήσεις Προέλευσης

Η εξαιρετική αυτή επίδοση της WE ENERGY αντανακλά την υψηλή ποσότητα έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης (Guarantees of Origin- GoO/GO) προς εταιρικούς πελάτες.

Η Εγγύηση Προέλευσης είναι ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται για 1MWh ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), φέρει το σύνολο της πληροφορίας που αφορά την παραγωγή της και έχει διάρκεια ζωής δώδεκα μήνες.

Οι κανόνες για την έκδοση και τη διαχείριση των Εγγυήσεων Προέλευσης ορίστηκαν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕΚ, ενώ η Οδηγία 2012/27/ΕΕ περιέλαβε στο καθεστώς των Ε.Π. την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΣΗΘΥΑ. Ο θεσμός ενισχύθηκε και επεκτάθηκε στο βιοαέριο, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, με την Οδηγία 2018/2001/ΕΕ, η προθεσμία μεταφοράς της οποίας στο εθνικό δίκαιο είναι η 30η Ιουνίου 2021.

Καθαρή Ενέργεια

Οι προμηθευτές ενέργειας, όπως η WE ENERGY, εξασφαλίζουν Εγγυήσεις Προέλευσης αυτής της ενέργειας από ηλεκτροπαραγωγούς ΑΠΕ και στη συνέχεια τις μεταβιβάσουν σε εταιρικούς και βιομηχανικούς τους πελάτες.

Σκοπός των Εγγυήσεων Προέλευσης είναι η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον τελικό καταναλωτή μέσω της απόδειξης της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει.

Με άλλα λόγια, οι Εγγυήσεις Προέλευσης  πιστοποιούν ότι συγκεκριμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται σε μια επιχείρηση μέσα στο διάστημα ενός έτους, αντιστοιχεί σε ισόποση ενέργεια προερχόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές, όπως ο ήλιος και ο άνεμος.

Με αυτόν τον τρόπο, μία επιχείρηση, ένα εργοστάσιο ή ένας οικιακός καταναλωτής, παρά το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις του ή η οικία του τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από το ίδιο (δημόσιο) δίκτυο με όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές, μπορεί να γνωρίζει ότι η ενέργειά του προέρχεται από συγκεκριμένη πηγή (υδροηλεκτρικό σταθμό, αιολικό πάρκο, φωτοβολταϊκό) και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (από μη επιδοτούμενο σταθμό, νέα επένδυση, εγκατεστημένο σε τοποθεσία της προτίμησής του κ.λπ.).

Επίσης, στην περίπτωση των εταιρικών πελατών, μπορεί να χρησιμοποιήσει την πληροφορία για:

 • πιστοποίηση μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα
 • δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με άξονα την ενίσχυση του «πράσινου» προφίλ της επιχείρησης
 • διαφήμιση και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει σε κοινό που ευαισθητοποιείται σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Πράσινο Σήμα

Η WE ENERGY παρέχει Εγγυήσεις Προέλευσης, για ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από το μητρικό Όμιλο EEG, τον πρώτο Ελληνικό Όμιλο που παράγει και διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από Ανανεώσιμες Πηγές, μέσα από ιδιόκτητα αιολικά και ηλιακά πάρκα σε όλη την Ελλάδα.

Μαζί με τα ανταγωνιστικά της τιμολόγια και με την υποστήριξη του Ομίλου EEG, η WE ENERGY παρέχει ΔΩΡΕΑΝ το «Πράσινο Σήμα». Το σήμα αυτό πιστοποιεί με τη «σφραγίδα» του ΔΑΠΕΕΠ, ότι ο κάτοχός του κάνει χρήσει ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

ενεργειακό μείγμα παραγωγής 2018

9 Οκτωβρίου Οκτωβρίου, 2019

Πράσινη Ενέργεια

Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου: Η πρώτη «Πράσινη» Γέφυρα στον κόσμο με τη σφραγίδα της WE ENERGY και της BLINK

Αρχική   /  /Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου: Η πρώτη «Πράσινη» Γέφυρα στον κόσμο με τη σφραγίδα της WE ENERGY και της BLINK

25 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου, 2019

Άρθρα

Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου: Η πρώτη «Πράσινη» Γέφυρα στον κόσμο με τη σφραγίδα της WE ENERGY και της BLINK

«Πράσινη» φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και… «καθαρή» ενέργεια για όλες τις λειτουργίες της διαθέτει πλέον η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, σε συνεργασία με την Blink Charging Europe και τη WE ENERGY, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός νέου δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων για ολόκληρη την Ευρώπη, με αφετηρία την Ελλάδα και το παγκοσμίως εμβληματικό έργο της ζεύξης.

Το πρώτο αυτό έργο της Κοινοπραξίας Blink Charging Europe, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και παρουσιάστηκε από τη «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» και την Blink Charging Europe σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 15 χρόνων από την έναρξη της λειτουργίας της.

Ειδικότερα, η Κοινοπραξία Blink Charging Europe εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία τους πρώτους 2 φορτιστές με δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης 2+2 ΗΟ ηλεκτρικών οχημάτων, στους δύο χώρους στάθμευσης, αμφίπλευρα των διοδίων της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, προσφέροντας δωρεάν φόρτιση, για τους επόμενους μήνες, στους διερχόμενους οδηγούς, με πρόβλεψη προτεραιότητας για τα οχήματα εξυπηρέτησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Διεθνώς γνωστή ως έργο μεγάλης τεχνικής δυσκολίας και θαύμα της μηχανικής, η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου κατακτά άλλη μια πρωτιά, καθώς γίνεται η πρώτη γέφυρα στον κόσμο που λειτουργεί με καθαρή ενέργεια, αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές.

Η εγκατάσταση στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, που καταναλώνουν 100% πράσινη ενέργεια από τη WE ENERGY εντάσσεται  στο πλαίσιο του προγράμματος «Πράσινη Γέφυρα»  με κεντρικό μήνυμα  «Το κλίμα αλλάζει, αλλάζουμε κι εμείς», που υλοποιεί η «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.», παραχωρησιούχος εταιρία του παγκοσμίως πρωτοποριακού τεχνικού έργου, που ενώνει την Πελοπόννησο με την Στερεά και ολόκληρη την Ελλάδα με τα οδικά διευρωπαϊκά δίκτυα.

Η Blink Charging Europe αποτελεί κοινοπραξία του ελληνικού ενεργειακού Oμίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG) και της κορυφαίας εταιρίας των ΗΠΑ Blink Charging Co. στον τομέα της διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Δίκτυο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων της Blink Charging Europe αξιοποιεί ενέργεια που ο Όμιλος EEG παράγει σε Αιολικά και Φωτοβολταϊκά πάρκα και θα διοχετεύεται σε αυτό μέσω της θυγατρικής του, WE ENERGY, εταιρείας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), με τα απαραίτητα πιστοποιητικά προέλευσης.

Η καθαρή ενέργεια στο δίκτυο της Blink αποτελεί τη νέα κινητήριο δύναμη για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την Πράσινη Οικονομία πρώτα στην Ελλάδα και σύντομα σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Η  Blink Charging Europe προσφέρει παράλληλα ολοκληρωμένη λύση φόρτισης παρέχοντας τον εξοπλισμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση ολόκληρου του συστήματος. Επιπλέον εξασφαλίζεται η ένταξη στο δίκτυο της Blink, που αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες πλατφόρμες φόρτισης παγκοσμίως.

Ειδικότερα, η Blink αποτελεί μέλος του Hubject, της παγκόσμιας κοινοπραξίας που ίδρυσαν κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ενέργειας και της τεχνολογίας όπως η BMW Group, Daimler, Siemens και  Volkswagen Group. Εξασφαλίζει ένα ψηφιακό και διασυνοριακό δίκτυο χρέωσης για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Με περισσότερους από 300 συνεργάτες, 140.000 σημεία φόρτιση σε τρεις ηπείρους, η πλατφόρμα Hubject είναι η μεγαλύτερη ψηφιακή αγορά για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρέωση της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Το παράδειγμα της «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.»  μπορούν να  ακολουθήσουν και άλλες ιδιωτικές και όχι μόνο εταιρείες τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Οι ιδιωτικές εταιρίες και οι φορείς του δημοσίου επενδύοντας στην ανανέωση του εταιρικού τους στόλου με ηλεκτροκίνητα οχήματα, μπορούν να επιτύχουν μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα στον κύκλο εργασιών τουςειδικά όταν η φόρτιση πραγματοποιείται με «πράσινη ενέργεια». Με αυτό τον τρόπο πολλές εταιρείες μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη.

Τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου που οφείλονται στις μεταφορές. Βασική προϋπόθεση είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ στη φόρτιση οχημάτων. Η εξασφάλιση «πράσινης φόρτισης» πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τη μελλοντική ανάδειξη της αξίας της ηλεκτροκίνησης.

Ο κ. Michael D. Farkas, Πρόεδρος και ιδρυτής της Blink δήλωσε:

«Με την εγκατάσταση αυτών των δύο φορτιστών στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» ξεκινά από την Ελλάδα η ανάπτυξη υποδομών EV, στηρίζοντας ταυτόχρονα πρωτοβουλίες πράσινης ενέργειας μέσα από τη συνεργασία μας με τη WE ENERGY. Αν και η Ελλάδα είναι ακόμα στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης υποδομών για την ηλεκτροκίνηση, οι πρόσφατες προσπάθειες από τους κορυφαίους οίκους της αυτοκινητοβιομηχανίας αποδεικνύουν τη στήριξή τους προς την αγορά ηλεκτροκίνησης από ανανεώσιμες πηγές. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας να συμβάλλουμε σε αυτή την αλλαγή κουλτούρας προς την ηλεκτροκίνηση, ενθαρρύνοντας την ευρεία υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων.

O κ. Παναγιώτης Ζωγράφος, Διευθύνων Σύμβουλος της WE ENERGY δήλωσε:

«Η πρώτη πράσινη γέφυρα στον κόσμο καταναλώνει πράσινο ρεύμα από τη WE ENERGY.  Για εμάς, ένα τόσο σημαντικό έργο αποτελεί το εφαλτήριο μιας συνεργασίας με κοινό στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και την προστασία του περιβάλλοντος με πολλαπλά οφέλη και για τις δύο πλευρές. Μαζί και οι τρεις εταιρείες ανάβουν πρώτες το πράσινο φως, ώστε η πράσινη ενέργεια να αποτελέσει προτεραιότητα για όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος».

O κ. Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. δήλωσε:

Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει καταταγεί εδώ και χρόνια μεταξύ των εταιρειών που πρωτοπόρησαν στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές ρύπων CO2 που προέκυπταν από την εταιρική της λειτουργία, συστήνοντας πλατφόρμες δράσης για το θαλάσσιο περιβάλλον, και εισάγοντας την οικολογική οδήγηση στα κυκλοφοριακά ήθη των χρηστών της Γέφυρας «Χαρίλαος Τρικούπης». Βασικό «όχημα» της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας είναι το στρατηγικό πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ» με κεντρική επιλογή την ήδη εφαρμοσμένη δραστική περιστολή της κατανάλωσης και επιλογή τροφοδότησης σε ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ σε ποσοστό 100%. Μιλώντας όμως για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, όχημα (χωρίς εισαγωγικά) και πλήρες συμβολισμού, είναι αυτό που προμηθευτήκαμε και θέσαμε στην κυκλοφορία στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης της λειτουργίας των φορτιστών της Blink/WE ENERGY που εγκαταστάθηκαν στις δύο πλευρές του σταθμού διοδίων της Γέφυρας. Έτσι το πρώτο ηλεκτροκίνητο όχημα του εταιρικού μας στόλου υπήρξε και το πρώτο που τροφοδοτήθηκε επί τόπου, υπογραμμίζοντας μία ποιοτική διεταιρική συνεργασία που ικανοποιεί ιδιαίτερα και τις δύο πλευρές.

25 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου, 2019

Άρθρα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νυχτερινό ρεύμα.

Αρχική   /  /Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νυχτερινό ρεύμα.

27 Ιουλίου Ιουλίου, 2019

Άρθρα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νυχτερινό ρεύμα.

Ευέλικτα πακέτα κι ανταγωνιστικά τιμολόγια για τις χρεώσεις του νυχτερινού ρεύματος προσφέρει η WE ENERGY ανταποκρινόμενη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον πολλών καταναλωτών, ιδιωτών κι επιχειρήσεων, που εξετάζουν την προοπτική να αλλάξουν πάροχο για να έχουν χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος.

Στα τιμολόγια του νυχτερινού ρεύματος η τιμή της κιλοβατώρας είναι χαμηλότερη – κι επομένως πιο συμφέρουσα – απ’ ότι στην ημερήσια χρέωση.

Αυτό συμβαίνει προκειμένου να προσφέρεται στους καταναλωτές οικονομικό κίνητρο για να καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα σε περιόδους μειωμένης ζήτησης, όπως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αντίστοιχα, οι πάροχοι ενέργειας, όπως η WE ENERGY, αγοράζουν από τους παραγωγούς ενέργειας ηλεκτρικό ρεύμα σε χαμηλότερη τιμή, το οποίο κατόπιν προσφέρουν στους καταναλωτές με φθηνότερη χρέωση.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ζήτηση για ενέργεια να είναι πιο σταθερή όλο 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και 365 το χρόνο.

Πότε συμφέρει το νυχτερινό ρεύμα;

Για να εκμεταλλευτεί ένας καταναλωτής, ιδιώτης ή επιχείρηση, το βασικό πλεονέκτημα του νυχτερινού ρεύματος, που είναι η χαμηλότερη χρέωση, θα πρέπει να κάνει χρήση των πιο ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών του εντός των ωρών κατά τις οποίες ισχύει η νυχτερινή χρέωση.

Στα νοικοκυριά, οι πιο ενεργοβόρες – κι επομένως πιο δαπανηρές – ηλεκτρικές συσκευές θεωρούνται τα κλιματιστικά, οι θερμοσυσσωρευτές, τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων, ο θερμοσίφωνας και άλλες συσκευές.

Ωστόσο, με το νυχτερινό τιμολόγιο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ούτως ή άλλως από την κατανάλωση ρεύματος που κάνουν συσκευές που λειτουργούν όλο το 24ωρο, όπως το ψυγείο ή ο καταψύκτης.

Ποιο είναι το ωράριο του νυχτερινού ρεύματος;

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, το ωράριο του νυχτερινού ρεύματος χωρίζεται στη χειμερινή και τη θερινή περίοδο. Ειδικότερα, οι ώρες ισχύος του νυχτερινού ρεύματος είναι οι εξής:

 • Θερινή περίοδος – Από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου: 23:00 – 07:00
 • Χειμερινή περίοδος – Από 1η Νοεμβρίου έως 30η Απριλίου: 02:00 – 08:00 και 15:00 – 17:00 (Για τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών) και 02:00-08:00 και 15:30-17:30 (για τα μη διασυνδεμένα νησιά).

Πως μπορώ να βάλω νυχτερινό ρεύμα;

Για να αποκτήσετε νυχτερινό ρεύμα απαιτείται μια απλή διαδικασία. Αρχικά, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά την επίσκεψή σας, θα πρέπει να έχετε έναν παλιό λογαριασμό ρεύματος, την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας, τα οποία θα χρειαστούν για να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση.

Σε δεύτερο στάδιο, θα σας επισκεφθεί τεχνικός στην οικία ή την επιχείρησή σας. Ο τεχνικός θα αντικαταστήσει τον παλιό μετρητή σας με νέο, ο οποίος καταγράφει τις ώρες που γίνεται η κατανάλωση ενέργειας.

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει ένα πάγιο κόστος, ύψους 34 ευρώ συν ΦΠΑ, προς το ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς την εμπλοκή του παρόχου σας.

Ποια είναι τα νυχτερινά τιμολόγια που προσφέρει η WE ENERGY;

Η μεταφορά στη WE ENERGY μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Για τους ιδιώτες καταναλωτές, η WE ENERGY προσφέρει το ανταγωνιστικό οικιακό τιμολόγιο WE-GREEN HOME Ν (Γ1 Ν), με το οποίο η ημερήσια χρέωση των 0,080 ευρώ/KWh μειώνεται σε 0,066 ευρώ/kWh με τη νυχτερινή χρέωση! Σημειώνεται ότι η εξοικονόμηση μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη εφόσον ο καταναλωτής δικαιούται την έκπτωση της έγκαιρης εξόφλησης των λογαριασμών κατανάλωσης!

Αντίστοιχα, στις επιχειρήσεις που δικαιούνται νυχτερινό ρεύμα, η WE ENERGY προσφέρει τα τιμολόγια WE-GREEN Ν (Γ23) και Β23 WE-GREEN Ν1 (Γ23) με τα οποία η βασική ημερήσια χρέωση των 0,0960 ευρώ/KWh μπορεί να μειωθεί έως και στα 0,0594 ευρώ/kWh  με τη νυχτερινή χρέωση, εφόσον συνδυαστεί με την έκπτωση έγκαιρης εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης!

27 Ιουλίου Ιουλίου, 2019

Άρθρα

WE ENERGY: Προσφέρει… «πράσινο φως» στις ελληνικές επιχειρήσεις

Αρχική   /  /WE ENERGY: Προσφέρει… «πράσινο φως» στις ελληνικές επιχειρήσεις

26 Ιουλίου Ιουλίου, 2019

Πράσινο Σήμα

WE ENERGY: Προσφέρει… «πράσινο φως» στις ελληνικές επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους για να καταστούν περισσότερο βιώσιμες και η στροφή στην πράσινη ενέργεια αποτελεί την πλέον ανερχόμενη τάση παγκοσμίως. Ως θυγατρική του ελληνικού Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG),  ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η WE ENERGY  δίνει στις επιχειρήσεις… «πράσινο φως» για να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και να κατακτήσουν νέες, προσοδοφόρες αγορές!

Κάθε επιχείρηση που συμβάλλεται με τη WE ENERGY λαμβάνει αυτόματα το «Πράσινο Σήμα», το οποίο πιστοποιεί, με τη «σφραγίδα» του ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ), ότι ο κάτοχός του κάνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η πιστοποίηση αυτή συνοδεύεται από πολλά και σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις. Επιλέγοντας 100% πράσινη ενέργεια καθιστά μια εταιρεία πιο ελκυστική τόσο στους καταναλωτές όσο και σε υψηλού προφίλ εργαζομένους. Ειδικότερα:

 • Η δημιουργία μιας αειφόρου εργασιακής κουλτούρας αποτελεί πόλο έλξης για νέα ταλέντα – το 62% των εργαζομένων που γεννήθηκαν στο τέλος της προηγούμενης χιλιετίας επιθυμούν να εργαστούν για μια επιχείρηση που θέλει να έχει θετικό αντίκτυπο, σύμφωνα με την έκθεση «The Revolution Values» της εταιρείας Global Tolerance το ​​
 • Η πράσινη ενέργεια αποδεικνύεται σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για επιχειρήσεις που πωλούν απευθείας στους καταναλωτές. Μια πρόσφατη διεθνής μελέτη της Unilever αποκάλυψε ότι το ένα τρίτο των καταναλωτών επιλέγουν να αγοράζουν από εμπορικά σήματα που κάνουν κοινωνικό ή περιβαλλοντικό καλό.

Συνολικά, εκτιμάται ότι υπάρχει διεθνώς μια δεξαμενή περίπου 1 τρισ. δολαρίων από την οποία μπορούν να αντλήσουν με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι εταιρείες που καθιστούν σαφή τα διαπιστευτήριά ως προς την αειφορία, μέσω επιλογών όπως η καθαρή ενέργεια!

Επιπλέον, έχοντας αποδεδειγμένα χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις αλυσίδες εφοδιασμού των μεγάλων επιχειρήσεων και πολυεθνικών. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως εργάζονται για να ελαχιστοποιήσουν το αποτύπωμά τους σε CO2  και μέσω αυτού να προσελκύσουν καταναλωτές και να βελτιώσουν τη φήμη των εμπορικών σημάτων τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μεγάλες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου όλο και περισσότερο επιλέγουν προμηθευτές που μπορούν να ταιριάζουν με τα δικά τους πράσινα διαπιστευτήρια και να αποδεικνύουν ενεργά τη δέσμευσή τους να μειώσουν το δικό τους αποτύπωμα άνθρακα.

Πράσινο πιστοποιητικό

Το «Πράσινο Σήμα» που χορηγεί σε όλους τους επιχειρηματικούς της πελάτες η WE ENERGY πιστοποιεί ότι κάνουν χρήση ενέργειας που προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές.

Οι δυνατότητες επικοινωνίας κι αξιοποίησης αυτής της πιστοποίησης είναι ανεξάντλητες. Οι επιχειρηματικοί πελάτες της WE ENERGY μπορούν να εμφανίζουν το «Πράσινο Σήμα»  στις συσκευασίες των προϊόντων τους, τα καταστήματά τους, στα οχήματα του στόλου τους και σε όλες τις δράσεις επικοινωνίας τους.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα της μετάβασης στην κατανάλωση πράσινης ενέργειας!

26 Ιουλίου Ιουλίου, 2019

Πράσινο Σήμα

«Πράσινο ρεύμα» στις τουριστικές επιχειρήσεις από τη WE ENERGY

Γεια σου! Ρώτησε μας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της We Energy ή ό,τι άλλο θες!
Μπορώ να λαμβάνω εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε μήνα;! Στη We Energy, σου παρέχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνεις μηνιαίο εκκαθαριστικό λογαριασμό συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.
Που μπορώ να αναγγείλω τυχούσες βλάβες στην εγκατάστασή μου;! Μπορείς να αναγγείλεις τη βλάβη σου μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ: link ή τηλεφωνικά στο 11500.
Πως μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;! Μπορείς να μας καλέσεις τηλεφωνικά στο 210 7294512, ή να μας στείλεις email στο customers@weenergy.gr
Τι σημαίνει 100% καθαρή, πράσινη ενέργεια;! Στη We Energy παράγουμε ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές. Επιλέγοντας τη We Energy, επιλέγεις πιστοποιημένα καθαρή, πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, υποστηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.
Πως μπορώ να αλλάξω πάροχο και να έρθω στη We;! Πολύ εύκολα, μέσα από το We-Contract! Ακολούθησε τα βήματα εδώ και ολοκλήρωσε ηλεκτρονικά την αίτησή σου.
Ποιές είναι οι τρέχουσες προσφορές σας;! Σε αυτό το link θα βρεις αναλυτικά όλες τις προσφορές στα προγράμματα που παρέχουμε.
Άλλη ερώτηση / Call me back Γράψε μας το αίτημά σου και ένας εκπρόσωπός μας θα καλέσει άμεσα.


  Ψάχνεις κάτι άλλο;