Εξυπηρέτηση Πελατών

Αποφυγή Εγγύησης

Εξοφλείτε το λογαριασμό σας με πάγια εντολή

Με τη μεταφορά της εκπροσώπησης στη WE ENERGY, η εγγύηση που ήδη έχετε καταβάλλει, συμψηφίζεται με την αξία της κατανάλωσής σας στον τελικό λογαριασμό που εκδίδεται από τον προηγούμενο πάροχό σας.

Αν επιλέξετε να εξοφλείτε τους μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης στη WE ENERGY με πάγια τραπεζική εντολή, τότε απαλλάσσεστε από την υποχρέωση καταβολής εγγύησης ενώ εξασφαλίζετε αδιαλείπτως το προσφερόμενο μειωμένο Τιμολόγιο έγκαιρης εξόφλησης.

Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε την εξόφληση του Λογαριασμού Κατανάλωσης με πάγια εντολή, είναι αναγκαία η καταβολή εγγύησης προς τη WE ENERGY.

Η εγγύηση είναι ίση με αυτή του υφιστάμενου παρόχου ή σε περίπτωση νέας σύνδεσης ισόποση με την εκτιμώμενη κατανάλωση 30 ημερών και καταβάλλεται με την έκδοση του πρώτου Λογαριασμού Κατανάλωσης.